Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów (licencjackich lub magi­ster­skich) w zakresie dowolnej specjalności. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych zajęć i kursów specjalistycznych (na podstawie aktyw­ne­go w nich uczestnictwa, spełnienia warunków wyznaczonych dla każdego kursu i uzy­ska­nia pozytywnej oceny prowadzących) oraz przedstawienie pracy dyplomowej.
 
 

Tryb rekrutacji

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magister­skich), a w przypadku kandydata, który uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Jagiellońskim, poświadczoną przez pracownika uczelni kopię tego dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl),
 • CV, list motywacyjny, trzy zdjęcia.
   

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 
 

Termin składania dokumentów

od 15.06.2019 do 30.09.2019
 

Decyzja o przyjęciu na studia

Po spełnieniu warunków formalnych decyduje kolejność zgłoszeń w ramach limitu miejsc (22 osoby). Po zakończeniu rekrutacji sekretariat będzie kontaktował się z kandydatami telefonicznie.

 

Opłaty za studia

Edytorstwo – Redakcja tekstu: 4000 zł
Szczegóły dotyczące terminów i formy płatności są dostępne w sekretariacie.

Potrzebne dokumenty

 • dyplom 
 • kwestionariusz 
 • dowód osobisty
 • CV
 • list motywacyjny
 • trzy zdjęcia

 

 

 

złożenie dokumentów

decyzja o przyjęciu na studia

opłacenie czesnego

rozpoczęcie roku akademickiego


 
 

Zarządzenia