Program studiów

Edytorstwo – Redakcja tekstu to studia pomyślane o wszystkich absolwentów studiów (licen­cja­ckich lub magisterskich) zainteresowanych pracą w wydawnictwie, bądź współpracą z wydawnictwem, które pra­gną się wyspecjalizować w redagowaniu publikacji. Program studiów obejmuje ca­ło­kształt wiedzy merytorycznej w zakresie redakcji naukowej, redakcji technicznej, grafiki książki, po­li­gra­fii, bibliografii, prawa autorskiego, składu książki, projektowania pu­bli­ka­cji. Kom­pe­ten­cje w tym zakresie są niezbędne przy pracach przygotowawczych słu­żą­cych wy­da­niu pu­bli­ka­cji. Jest to oferta dla absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich, bądź zdobytą wiedzę wy­ko­rzy­stać we własnych przed­się­wzię­ciach gospodarczych o pro­filu wydawniczym.
 
I semestr
 • Bibliografia
 • Językowe podstawy edytorstwa
 • Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe
 • Redakcja techniczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Zagadnienia poligraficzne

 

II semestr
 • Skład książki
 • Grafika książki
 • Projektowanie publikacji
 • Redakcja naukowa
 • Seminarium dyplomowe

 

 

Zarządzenia Rektora w sprawie utworzenia studiów

 

Regulamin Studiów Podyplomowych