Historia Studium

Od 2016

Obecnie proponowana jest specjalizacja Edytorstwo – Redakcja tekstu.

2013-2015

Podyplomowe Studia Edytorskie przekształciły się po ośmiu latach w roczne specjalistyczne studia w trzech wariantach specjalizacji: Redakcja tekstu, Wydawca XXI wieku. Publikacje elektroniczne oraz Marketing i zarządzanie wydawnictwem. Obejmowały one minimum 150 godzin zajęć przeprowadzanych w systemie sobotnio-niedzielnym w murach uczelni.

2005-2012

Podyplomowe Studia Edytorskie stanowiły od roku 2005 ofertę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowaną do absolwentów wyższych uczelni, którzy posiadali dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie każdej specjalności. Studia przeznaczone były  dla wszystkich zainteresowanych pracą w wydawnictwie. Program Studiów obejmował całokształt wiedzy merytorycznej na temat działalności instytucji wydawniczych, co oznaczało, że słuchacze poznawali zarówno formy pracy poszczególnych działów, jak i zasady funkcjonowania wydawnictwa jako całości. Przyjęcie tak szerokiej formuły kształcenia umożliwiło absolwentom studiów możliwość wyboru takiego miejsca w strukturze wydawnictwa, które by było zgodne z ich predyspozycjami osobistymi.

Program 3-semestralnych studiów obejmował przedmioty przydatne w pracy edytora, takie jak: bibliografia, redakcja naukowa i techniczna, skład książki, nowoczesne technologie książki (e-booki, książki na życzenie). Studia te przygotowywały również do działalności na rynku książki (reklama, marketing, organizacja i zarządzanie wydawnictwem, prawo autorskie, wydawnicze i prasowe). Przedmioty akademickie prowadzili głównie pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki UJ, natomiast zawodowe – wysokiej klasy specjaliści z wydawnictw krakowskich (Universitas, Znak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), oraz z Wydziału Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.          

Warunkiem ukończenia studiów było zaliczenie zajęć (350 godz. rozłożonych na trzy semestry) i przygotowanie pracy dyplomowej. Słuchacz otrzymywał świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Edytorskich.

 

 

Inne serwisy

Katedra Edytorstwa UJ – zaplecze kadrowe studiów i jednostka odpo­wie­dzial­na.

Wydział Polonistyki UJ – macierzysty wydział studiów.

Kształcenie po­dy­plo­mo­we UJ – ser­wis zbie­ra­ją­cy in­for­ma­cje przy­dat­ne dla stu­den­tów po­dy­plo­mo­wych.