O Studium

Podyplomowe Studium Edytorskie prowadzone jest przy Wydziale Polonistyki UJ przez pracowników Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych UJ oraz zaproszonych wykładowców – praktyków z wydawnictw, redaktorów, grafików książkowych itp.
 
Studia, które pierwotnie były pomyślane i realizowane jako studia 3-semestralne (ich osta­tnia edycja skończyła się w semestrze zimowym 2013/14), przekształciły się po ośmiu latach w roczne specjalistyczne studia, dostosowane do wymagań aktualnego rynku pracy: Edytorstwo – Redakcja tekstu 
 

Edytorstwo – Redakcja tekstu – to studia przydatne dla każdego, kto swoje główne bądź dodatkowe miejsce pracy widzi jako redaktor prowadzący, korektor, adiustator, skła­dacz, projektant etc. To studia, które nauczać będą jak profesjonalnie redagować wszelkie publikacje przygotowywane do druku. Zajęcia prowadzone będą przez wy­so­kiej klasy specjalistów z wydawnictw krakowskich oraz z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 
Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Ewa Skorupa.
 
 
Studia te czekają na wszystkich, którzy chcą wykorzystać własny potencjał: 
  • zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z branży wydawniczej
  • obok zajęć teoretycznych prowadzone są zajęcia warsztatowe
  • po skończeniu studiów istnieje możliwość nawiązania współpracy z wykładowcami, którzy prowadzą własne firmy w branży wydawniczej
  • zapewniony jest żywy kontakt ze środowiskiem wydawców
  • najlepsze prace dyplomowe zamieszczane będą na stronie www naszych studiów
  • słuchacz uzyska dyplom ukończenia studiów podyplomowych na najlepszej uczelni w Polsce 
 
Misja Podyplomowych Studiów Edytorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego pokrywa się ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edu­ka­cyj­nej przez otwieranie nowych kierunków studiów i dążenie do stworzenia nowo­czes­ne­go modelu edukacyjno-badawczego w szkolnictwie wyższym. Studia edytorskie promują uzyskiwanie kwalifikacji, które są potrzebne współcześnie na rynku pracy.
 

Inne serwisy

Katedra Edytorstwa UJ – zaplecze kadrowe studiów i jednostka odpo­wie­dzial­na.

Wydział Polonistyki UJ – macierzysty wydział studiów.

Kształcenie po­dy­plo­mo­we UJ – ser­wis zbie­ra­ją­cy in­for­ma­cje przy­dat­ne dla stu­den­tów po­dy­plo­mo­wych.