Zmiana harmonogramu najbliższego zjazdu

Prosimy o zwrócenie uwagi na wcześniejsze rozpoczęcie zajęć w sobotę najbliższego zjazdu (11 stycznia 2020).

Zmiany zostały zaznaczone na zielono.

Data opublikowania: 18.12.2019
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska

Inne serwisy

Katedra Edytorstwa UJ – zaplecze kadrowe studiów i jednostka odpo­wie­dzial­na.

Wydział Polonistyki UJ – macierzysty wydział studiów.

Kształcenie po­dy­plo­mo­we UJ – ser­wis zbie­ra­ją­cy in­for­ma­cje przy­dat­ne dla stu­den­tów po­dy­plo­mo­wych.